• ХАЯГ : Ц.Жигжиджавын гудамж 9, Нийслэлийн засаг захиргааны 2-р байр
 • 320461 -
Товч танилцуулга
Гишүүнчлэл: FREE
Үйл ажиллагааны чиглэл: Төрийн байгууллагууд
Суурин утас: 320461
Гар утас: -
И-Мэйл:
Вэб:
Лого татах
Менежертэй холбоо барих
Дагагчид
Дагасан (0)
Танилцуулга

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс

Зорилго Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, хотын хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон дахин хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлтийг хангуулах ба хянах, хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын төрийн бодлогыг нийслэлд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулана.   ҮНДСЭН ҮҮРЭГ
 •  Нийслэлийн хилийн цэсийн болон бүс нутгийн хэмжээнд газар ашиглалтын байдалд дүн шинжилгээ хийх, газрын нөөцийг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, газрын эдийн засгийн чадавх, нөөцийг нэмэгдүүлэх талаар санал боловсруулж төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах ажлыг зохион байгуулах
 •  Нийслэлийн хот байгуулалт,төлөвлөлт, газрын харилцааны салбарт хийгдэх ажлыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн болон харьяа байгууллагатай хамтран ажиллаж үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах
 •  Барилга байгууламжийн жижүүрийн зураг хөтөлж барилгын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тохижилтын ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, гарсан зөрчлийг барагдуулж ажиллах
 •  Монгол Улсын Засгийн газрын “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх хөтөлбөрт тусгагдсан хорооллуудад барилгажилтын төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 •  Батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг иргэд оршин суугчдад сурталчилан танилцуулах, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага болон газар өмчлөгч, эзэмшигчидтэй хамтран ажиллах
 •  Монгол улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний үндсэн зорилтуудыг тусгаж, хэрэгжүүлэх
 •  Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 •  Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан инженерийн шугам сүлжээнд холбох, тохилог орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажилд санал өгч, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 •  Батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилтэнд дүгнэлт хийж барилгажилтын нягтрал, шинэчлэлийн талаар санал боловсруулан шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 •  Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн тухайн жилийн зорилтын хэрэгжилтийг нийслэлийн хэмжээнд хангуулж, улирал, хагас, бүтэн жилээр биелэлтийг гаргах, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудлаар шаардлагатай хөрөнгийг тусгуулахаар санал боловсруулах
 •  Нийслэлийн хэмжээнд шинээр баригдах барилга объект бүрт Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж, батлуулан өгч барилгын эскиз зураг төслийг хянан зөвшилцөх замаар хот төлөвлөлтийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах
 •  Улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинээр хийгдэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд санал өгөх, шинээр баригдах барилга байгууламжийн байршлыг тогтоох, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах
 •  Нийслэлийн хот байгуулалт,төлөвлөлт, газрын харилцааны салбарт хийгдэх ажлыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн болон харьяа байгууллагатай хамтран ажиллаж үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах
 •  Батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг иргэд оршин суугчдад сурталчилан танилцуулах, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага болон газар өмчлөгч, эзэмшигчидтэй хамтран ажиллах
 •  Гэр хорооллын нөхцөл сайжруулах төслийн хүрээнд зураг төсөл боловсруулах ажилд санал өгч, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл
Мэдээ олдсонгүй